Kolektyw Rozbrat

Muzyka
Edycja

Rozbrat to najdłużej działający skłot w Polsce. Opuszczony postindustrialny teren siedemnaście lat temu został samowolnie zajęty przez kontrkulturowych aktywistów. Dzisiaj Rozbrat to dom mieszkalny, miejsce koncertów, wystaw, wieczorów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych. Jednak przede wszystkim jest to baza dla działalności społeczno-politycznej. Nazwa „Rozbrat” wzięła się z niezgody na system – na mechanizm władzy państwa i kapitału. Dlatego ludzie tworzący Rozbrat organizują się w oparciu o zasady demokracji bezpośredniej w duchu samorządności.

Dla działaczy Rozbratu nierówności społeczne wpisane są w logikę tego systemu. Hierarchiczny podział na rządzonych i rządzących samoistnie generuje wykluczenie. Z tej perspektywy, dopóki nie mamy realnego wpływu na swoje życie i otoczenie, dopóty wszyscy jesteśmy wykluczeni przez władzę. Walka z wykluczeniem oznacza więc walkę z władzą. W tak zarysowanym antagonizmie nie ma dziedziny życia, która mogłaby pozostać wobec niego obojętna. Treść utowarowionej sztuki ulega dewaluacji, natomiast jako marketing wpisuje się w system dominacji. Pomimo tego ciągle ma w sobie potencjał krytyczny, potencjał tworzenia autonomii i alternatyw wobec systemu. Spośród wielu niefunkcjonalnych już podziałów, m.in. podziału na sztukę elitarną i masową, wyłania się obraz sztuki jako zbioru narzędzi do negocjowania znaczeń. Udział Kolektywu Rozbrat na Malcie jest pretekstem do tego, by wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami szukać narzędzi do kreowania zmiany społecznej. Nie chodzi bowiem tylko o opisywanie świata, lecz o jego zmianę. Dlatego hasłem, pod jakim współorganizujemy to wydarzenie jest: Władza wyklucza – wykluczmy władzę!

Wydarzenia